Enter your keyword

MISJA

Misja Fabryki FTT WOLBROM

Misją Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna jest dostarczanie na rynek krajowy i zagraniczny produktów trwałych, niezawodnych, bezpiecznych w eksploatacji, o najwyższym poziomie jakości, zgodnych z oczekiwaniami Klientów, odpowiadających wymaganiom wynikającym ze standardów unijnych, przepisów prawa i innych obowiązujących regulacji, dbając jednocześnie o środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracowników oraz zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo powierzonych informacji.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna, Producenta wyrobów branży gumowej o ponad 100-letniej tradycji, mając na uwadze środowiskowe efekty działalności Fabryki oraz bezpieczeństwo pracowników, deklaruje pełne zaangażowanie w realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i zapewnia odpowiednie zasoby oraz środki konieczne do jej realizacji.

Przyjętą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:
1. Prowadzenie działalności opartej na budowaniu trwałych i partnerskich relacji z Klientami opartych na etyce biznesu.
2. Współpracę z Wykonawcami i Dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje, spełniającymi wymagania w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, a także zapewnienie im warunków do podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego, samorealizacji oraz komfortu pracy.
4. Uwzględnienie roli pracowników i ich zaangażowania w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Systematyczną współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, umożliwiającą produkcję wyrobów o najwyższym stopniu bezpieczeństwa ich użytkowania, produkowanych na bazie materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska.
6. Dotrzymanie tempa wymaganiom postępu technologicznego, organizacyjnego i stale podwyższanym progom jakościowym poprzez inwestowanie między innymi w rozwój techniczny Fabryki oraz udoskonalanie systemów organizacyjnych.
7. Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
9. Zapobieganie niekorzystnym wpływom na środowisko poprzez prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
10. Zrównoważony rozwój oparty na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla Fabryki, jak i otoczenia: pracowników, interesariuszy i społeczności, w obrębie których działa.
11. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na sukcesywne obniżanie i eliminowanie ryzyka zawodowego występującego w miejscach pracy naszych pracowników, jak również pracowników firm współpracujących.

Zarząd Fabryki deklaruje:
1. Zapewnienie odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych, spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. Spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych.
3. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 wspierane przez System Zarządzania Jakością akredytowanego przez PCA Laboratorium Badawczego.
4. Realizowanie celów opartych na Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze świadomością kontekstu w jakim funkcjonuje Fabryka, uwzględniając jednocześnie ryzyka i szanse związane z jej działalnością oraz wspierając jej strategiczny kierunek.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracownikom Fabryki, jest zrozumiana i stosowana w Fabryce w ramach ustanowionych celów z niej wynikających oraz dostępna dla stron zainteresowanych i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna, reprezentujący Producenta wyrobów branży gumowej o długoletniej tradycji, deklaruje pełne zaangażowanie w realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zapewnia odpowiednie zasoby i środki konieczne do ich realizacji.

Przyjętą Politykę Bezpieczeństwa Informacji realizujemy poprzez:

1. Spełnianie wymagań i oczekiwań Klientów krajowych i zagranicznych w tym pełne bezpieczeństwo powierzonych informacji tj. ich kontrolowaną poufność, integralność i dostępność.
2. Zapewnienie ciągłości działania firmy w oparciu o przyjętą metodykę identyfikacji, szacowania
i akceptacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem posiadanych informacji oraz wdrażanie stosownych zabezpieczeń.
3. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia bezpieczeństwa posiadanych informacji.
4. Współpracę ze sprawdzonymi i kwalifikowanymi Dostawcami.
5. Ciągły wzrost poziomu świadomości pracowników w obszarze postępowania z informacją poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
6. Angażowanie pracowników do działań na rzecz systematycznego doskonalenia bezpieczeństwa informacji.
7. Stosowanie legalnych metod przechowywania informacji oraz wykorzystywanie i unowocześnianie infrastruktury organizacji tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć posiadane informacje.
8. Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji FTT Wolbrom S.A. oraz zastrzeżonych przez naszych Kooperantów, Dostawców i Odbiorców.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji tworzy ramy do określenia szczegółowych celów i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania. Jest znana pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.
Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest publicznie dostępna i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

Środkiem realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest wdrożony w oparciu o wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 oraz ciągle doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obejmujący aktywa w formie papierowej oraz elektronicznej przetwarzane w FTT WOLBROM S.A