Enter your keyword

MISJA

Misja Fabryki FTT WOLBROM

Misją Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna jest dostarczanie na rynek krajowy i zagraniczny produktów trwałych, niezawodnych, bezpiecznych w eksploatacji, o najwyższym poziomie jakości, zgodnych z oczekiwaniami Klientów, odpowiadających wymaganiom wynikającym ze standardów unijnych, przepisów prawa i innych obowiązujących regulacji, dbając jednocześnie o środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracowników oraz zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo powierzonych informacji.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna, Producenta wyrobów branży gumowej o długoletniej tradycji, świadomy lokalizacji Fabryki w pobliżu Parków Krajobrazowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w trosce o stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pracowników deklaruje pełne zaangażowanie w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i zapewnia odpowiednie zasoby i środki konieczne do jej realizacji, zabezpieczając interesy obecnych i przyszłych nabywców naszych produktów.

Przyjętą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

1. Stały monitoring wymagań Klientów krajowych i zagranicznych oraz spełnienie ich oczekiwań.
2. Współpracę ze sprawdzonymi i kwalifikowanymi Dostawcami surowców.
3. Ciągły wzrost poziomu świadomości jakościowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowej pracowników poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
4. Angażowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzając warunki ciągłej poprawy istniejącego stanu.
5. Systematyczną współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, umożliwiającą produkcję wyrobów o najwyższym stopniu bezpieczeństwa ich użytkowania, wyprodukowanych na bazie dostępnych materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska.
6. Unowocześnianie infrastruktury i technologii wytwarzania.
7. Realizację wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.
9. Efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
10. Prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami.
11. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
12. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, jej higieny i czystości środowiska oraz jakości wyrobów.

Środkiem realizacji wyżej wymienionych celów jest wdrożony i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania opracowany w oparciu o wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 wspierany przez System Zarządzania Jakością akredytowanego przez PCA Laboratorium Badawczego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana wśród załogi Fabryki, jest publicznie dostępna i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna, reprezentujący Producenta wyrobów branży gumowej o długoletniej tradycji, deklaruje pełne zaangażowanie w realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i zapewnia odpowiednie zasoby i środki konieczne do ich realizacji.

Przyjętą Politykę Bezpieczeństwa Informacji realizujemy poprzez:

1. Spełnianie wymagań i oczekiwań Klientów krajowych i zagranicznych w tym pełne bezpieczeństwo powierzonych informacji tj. ich kontrolowaną poufność, integralność i dostępność.
2. Zapewnienie ciągłości działania firmy w oparciu o przyjętą metodykę identyfikacji, szacowania
i akceptacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem posiadanych informacji oraz wdrażanie stosownych zabezpieczeń.
3. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia bezpieczeństwa posiadanych informacji.
4. Współpracę ze sprawdzonymi i kwalifikowanymi Dostawcami.
5. Ciągły wzrost poziomu świadomości pracowników w obszarze postępowania z informacją poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
6. Angażowanie pracowników do działań na rzecz systematycznego doskonalenia bezpieczeństwa informacji.
7. Stosowanie legalnych metod przechowywania informacji oraz wykorzystywanie i unowocześnianie infrastruktury organizacji tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć posiadane informacje.
8. Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji FTT Wolbrom S.A. oraz zastrzeżonych przez naszych Kooperantów, Dostawców i Odbiorców.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji tworzy ramy do określenia szczegółowych celów i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania. Jest znana pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.
Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest publicznie dostępna i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

Środkiem realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest wdrożony w oparciu o wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 oraz ciągle doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obejmujący aktywa w formie papierowej oraz elektronicznej przetwarzane w FTT WOLBROM S.A