Misja - FTT Wolbrom S.A - FTT Wolbrom S.A

Enter your keyword

MISJA

Misja Fabryki FTT WOLBROM

Misją Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna jest dostarczanie na rynek krajowy i zagraniczny produktów trwałych, niezawodnych, bezpiecznych w eksploatacji, o najwyższym poziomie jakości, zgodnych z oczekiwaniami Klientów, odpowiadających wymaganiom wynikającym ze standardów unijnych, przepisów prawa i innych obowiązujących regulacji, dbając jednocześnie o środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracowników oraz zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo powierzonych informacji.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna, Producenta wyrobów branży gumowej
o ponad 100-letniej tradycji, mając na uwadze środowiskowe efekty działalności Fabryki oraz bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy pracowników, deklaruje pełne zaangażowanie w realizację Polityki Zintegrowanego Systemu: Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zapewnia odpowiednie zasoby oraz środki konieczne do jej realizacji.

 Przyjętą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

 1. Prowadzenie działalności opartej na budowaniu trwałych i partnerskich relacji z Klientami opartych na etyce biznesu.
 2. Współpracę z Wykonawcami i Dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje, spełniającymi wymagania
  w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników, a także zapewnienie im warunków do podnoszenia kwalifikacji, awansu zawodowego, samorealizacji oraz komfortu pracy.
 4. Uwzględnienie roli pracowników i ich zaangażowania w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Konsultację i współudział przedstawicieli pracowników w opracowaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie efektów działania i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 6. Systematyczną współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, umożliwiającą produkcję wyrobów o najwyższym stopniu bezpieczeństwa ich użytkowania, produkowanych na bazie materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska.
 7. Dotrzymanie tempa wymaganiom postępu technologicznego, organizacyjnego i stale podwyższanym progom jakościowym poprzez inwestowanie między innymi w rozwój techniczny Fabryki oraz udoskonalanie systemów organizacyjnych.
 8. Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 10. Zapobieganie niekorzystnym wpływom na środowisko poprzez prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
 11. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na sukcesywne obniżanie i eliminowanie ryzyka zawodowego występującego w miejscach pracy naszych pracowników, jak również pracowników firm współpracujących.

 

Zarząd Fabryki deklaruje:

 1. Zapewnienie odpowiednich zasobów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych, spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Spełnianie wymogów wynikających z ustawodawstwa i aktualnych przepisów prawnych.
 3. Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm: PN-EN ISO 9001,
  PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001 wspierane przez System Zarządzania Jakością akredytowanego przez PCA Laboratorium Badawczego.
 4. Realizowanie celów opartych na Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze świadomością kontekstu
  w jakim funkcjonuje Organizacja, uwzględniając jednocześnie ryzyka i szanse związane z jej działalnością oraz wspierając jej strategiczny kierunek.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracownikom Organizacji, jest zrozumiana i stosowana w ramach ustanowionych celów z niej wynikających oraz dostępna dla stron zainteresowanych
i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zarząd Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom Spółka Akcyjna, Producent o ponad 100-letniej tradycji wyrobów branży gumowej, deklaruje pełne zaangażowanie w realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zapewnia odpowiednie zasoby i środki konieczne do ich realizacji.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji zawiera również polityki niższego rzędu, procedury, oraz instrukcje obowiązujące w ramach ustanowionego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i precyzujące zasady ochrony informacji.

 Przyjętą Politykę Bezpieczeństwa Informacji realizujemy poprzez: 

 1. Spełnianie wymagań i oczekiwań Klientów krajowych i zagranicznych w tym dbanie o pełne bezpieczeństwo powierzonych przez nich informacji.
 2. Zapewnienie ciągłości działania firmy w oparciu o przyjętą metodykę identyfikacji, szacowania
  i akceptacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem posiadanych informacji oraz wdrażanie stosownych zabezpieczeń.
 3. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia bezpieczeństwa posiadanych informacji.
 4. Współpracę ze sprawdzonymi i kwalifikowanymi Dostawcami.
 5. Ciągły wzrost poziomu świadomości pracowników w obszarze postępowania z informacją poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 6. Angażowanie pracowników do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa informacji, stwarzając warunki systematycznej poprawy istniejącego stanu.
 7. Stosowanie legalnych metod przechowywania informacji oraz wykorzystywanie i unowocześnianie infrastruktury Organizacji tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć posiadane informacje.
 8. Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji FTT Wolbrom S.A. oraz zastrzeżonych przez naszych Kooperantów, Dostawców i Odbiorców.

 Podstawowym środkiem do zapewnienia właściwej ochrony informacji jest ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001, obejmujący aktywa w formie papierowej oraz elektronicznej przetwarzane w FTT WOLBROM S.A. Niniejszy dokument definiuje podstawy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, określa jego cele, zakres obowiązywania, zasady i uregulowania. Polityka Bezpieczeństwa Informacji tworzy ramy do określenia szczegółowych celów i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania. Jest znana i dostępna pracownikom, a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest komunikowana wewnątrz Organizacji, a także jest dostępna dla stron zainteresowanych oraz podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.