Enter your keyword

Aktualności

Konsorcjum firm Conbelts S.A. i Węglokoks S.A. prawomocnie wykluczone z udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę taśm przenośnikowych dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Konsorcjum firm Conbelts S.A. i Węglokoks S.A. prawomocnie wykluczone z udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę taśm przenośnikowych dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W dniu 2017-02-02 FTT Wolbrom S.A. wzięła udział w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą jako przystępujący po stronie zamawiającego pomiędzy Zamawiającym – JSW S.A. a Odwołującym – Konsorcjum Conbelts S.A. i Węglokoks S.A..
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum potwierdzając zasadność wykluczenia z przetargu ze względu na to, że Konsorcjum w istotnym stopniu nienależycie wykonało wcześniejszą umowę.
W trakcie postępowania przed KIO Jastrzębska Spółka Węglowa SA ujawniła wyniki trzech badań przeprowadzonych przez niezależne, certyfikowane jednostki badawcze. Badaniu poddano próbki różnych partii taśm produkcji Conbelts S.A, dostarczanych w ramach umowy. Wszystkie wyniki badań potwierdziły, że taśmy dostarczone do JSW SA nie spełniały wymogu trudnopalności.
Treść wyroku KIO nr KIO 139/17 jest dostępna na stronach KIO od dnia 2017-03-08 oraz pod linkiem: wyrok_KIO
Niektóre istotne sformułowania z uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej:
„… umowa została nienależycie wykonana pod względem kluczowego dla Zamawiającego parametru trudnopalności …”
„… Conbelts uporczywie dostarczał taśmy przenośnikowe wadliwe w zakresie tych samych parametrów co poprzednio.”
„Niezależnie od powyższego Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie celnie wypunktował, że w powtarzanych przez Conbelts w kolejnych oświadczeniach deklaracji nie tylko nie wynika podjęcie realnych działań naprawczych, ale wręcz celowe maskowanie nieprawidłowości stwierdzonych w badaniach.”